FANDOM


Aborygeni - (ab = od + origo,-inis = początek) - określenie ludności tubylczej, pierwotnej.

W starożytności łacińską nazwą (w liczbie mnogiej) Aborigines nazywano ludy tubylcze rejonów Lacjum i Kampanii, mieszkające tam "od początku" historii Rzymu. W XVIII w termin ten zaczęto stosować w naukach przyrodniczych w znaczeniu "gatunki miejscowe", a później ograniczono go do ludzi zamieszkujących Australię "od początku", przed przybyciem Europejczyków.

Nazwę tę dziś najczęściej stosuje się w odniesieniu do mieszkańców Australii i Tasmanii.

W Kanadzie mianem Aboriginal Peoples lub Aboriginal Population (czyli dosłownie "Ludów Aborygeńskich" lub "Ludności Aborygeńskiej") określa się często tamtejsze ludy tubylcze, czyli Indian i Inuitów (jednak bardziej oficjalnym określeniem jest tam First Nations, czyli "Pierwsze Narody").

Wikipedia