FANDOM


Obwód Zabajkalski (Zabajkalski Zapowiednik) - leży w Syberii wschodniej, na południowy wschód od Bajkału, między tym jeziorem a granicą chińską; utworzony 1851 z okręgów Wierchneudyńskiego i Nerczyńskiego guberni Irkuckiej, zajmuje 522,339 w. kw. przestrzeni. Powierzchnia górzysta, przedstawia obszerną wyniosłość, znaną pod ogólną nazwą wyniosłości Zabajkalsldej albo Daurskiej, dzielącą się na trzy dorzecza: Amuru, Leny i Jeniseju. Pasmo gór, dzielące wody Amuru i Bajkału, nosi jeszcze specjalną nazwę pasma Jabłonnego i ciągnąc się od południowego zachodu ku północnemu wschodowi, dzieli obwód na dwie części, z których północna, obejmująca były okrąg Nerczyński, nazywała się dawniej Daurią, południowa zaś, były okrąg Wierchnieudyński, Mongolią. Ponad granicą chińska znajdują się góry (np. Czokondo), pokryte wiecznym śniegiem.

Systemy wodneEdytuj

Rzeki przerzynające Obwód Zabajkalski należą do trzech systemów: Amuru, Leny i jeziora Bajkalskiego. Dwie znaczniejsze rzeki systemu Amurskiego, Szyłka i Arguń, zlewając się z sobą w południowo-wschodniej części obwodu, tworzą rzekę Amur. Arguń na rozległości 100 mil stanowi granicę z Chinami; z dopływów jej ważniejsze, z lewej strony: Urulunguj, Borza, Urow, Uriumkan i Gaziwar. Z rzek systemu Leńskiego znaczniejsza jest Witim, skraplająca północną cześć obwodu na rozległości 143 mil; przyjmuje z prawej strony Kirenge, z lewej Cypę i Muję. Z rzek systemu Bajkalskiego najważniejsze: Selenga, która wchodząc z granic chińskich, przebiega mil 50, jest żeglowna i przyjmuje do siebie z prawej strony: Czykoj, Chiłok, Udę; z lewej: Dżydę i Temnik. Dwie inne znaczne rzeki tegoż systemu są: Barguzin i górna Angara. Z jezior, oprócz Bajkału, znaczniejsze są: Baunt, Gusine (Gęsie), Tarej i słone jezioro Borzińskie.

Bogactwa naturalneEdytuj

Mineralne bogactwa kraju są znaczne. Złoto dobywa się od roku 1838; nadto dobywają tu srebro, ołów, miedź, cynę, rudę żelazną, węgiel kamienny, grafit, cynober, topaz, beryl, kryształ górny, szpat itd. Sól wydobywana jest w ilości 200 tys. kilogramów rocznie. Źródła mineralne są bardzo liczne.

KlimatEdytuj

Klimat jest całkiem kontynentalny i surowy, w południowych wszakże dolinach okręgu Nerczyńskiego łagodny. Średnia temperatura miesięcy zimowych wynosi — 29°C, a letnich + 18°C.; średnia zaś temperatura roczna — 4°C.

PrzyrodaEdytuj

Lasów jest wiele, zwłaszcza w okręgu Barguzińskim, choć w ostatnich 50 latach pięciokrotnie się zmniejszyły. Rosną tu: cedr, modrzew, świerk,! brzoza biała i czarna, olsza, wiąz itd.

LudnośćEdytuj

Luduość obwodu wynosi 665 tys. mieszkańców, w tym około 400,000 Rosjan, resztę stanowią Tunguzi, Buriaci oraz Chińczycy. Ludność mieszka w siedmiu miastach (Czyta, Wierchneudińsk, Aksza, Bargu-ziu, Nerczyusk, Selengińsk i Troiekosawsk) i 661 osadach. Główne jej zatrudnienie stanowi: rolnictwo, hodowla bydła, połów zwierząt i ryb, górnictwo, szczególnie dobywanie złota.

Wykorzystanie zasobówEdytuj

Grunt w ogóle dosyć żyzny, ale górzysta położenie i ostrość klimatu tamują rozwój rolnictwa. Ogrodnictwo warzywne bardzo jest ograniczone. Połów zwierząt znacznie rozwinięty, głównie w okręgu Barguzińskim, soboli poławia się około 1 tys. lisów do 3 tys. rocznie. Po tym idą: niedźwiedzie, wilki, tchórze, a szczególniej wiewiórki, których poławiają do 200 tys. rocznie. Znaczny jest także połów ryb w jeziorach i rzekach. Przemysł, oprócz górniczego i hutniczego, słabo jest rozwinięty, handel natomiast dość jest ożywiony. Oprócz złota wywożą: futra, skóry, wełnę, bydło, ryby, orzechy cedrowe, tytoń, żelazo itd., przywożą: zboże, wódkę, sól, płótno i różne towary rękodzielnicze.

Podział administracyjnyEdytuj

Pod względem administracyjnym obwód Zabajkaliski podzielony jest na 8 okręgów: Czytyński, Barguziński, Wierchnieudyński, Nerczyński, Selegiński, Akszyński, Troickosawski i Nerczyńsko-Zawodzki. Miastem głównem jest Czyta. SO


Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!
Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!